Privacystatement van Always Fysio

Always Fysio respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Always Fysio worden verwerkt, waaronder in het bijzonder begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.alwaysfysio.nl (hierna: ‘de website’). Always Fysio acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Always Fysio zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

De door u aan Always Fysio verstrekte persoonsgegevens worden door Always Fysio verwerkt indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

  1. Om uitvoering te geven aan een eventueel door u per e-mail ingediend contactverzoek of om uw eventuele donatie aan Always Fysio te effecturen.

De door u aan Always Fysio per e-mail verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze persoonsgegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld om uw vraag over een lichamelijke klacht te behandelen. Indien u middels de website een donatie doet, verstrekt u uw persoonsgegevens met behulp van PayPal, welke partij de betaling afwikkelt.

  1. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege.

 

  1. Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Always Fysio of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden, die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Always Fysio of derden. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van persoonsgegevens door de hostingprovider van Always Fysio om de website en e-mailvoorzieningen van Always Fysio te kunnen en exploiteren.

Wanneer u de website bezoekt, kan Always Fysio de volgende gegevens automatisch verzamelen: uw IP-adres en gegevens over uw bezoek waaronder de lengte van de bezoeken aan bepaalde pagina’s en interactie met bepaalde pagina’s. Always Fysio verzamelt automatisch gegevens door het gebruik van verschillende technieken, waaronder “cookies”, waarop hieronder verder wordt ingegaan.

Cookies en vergelijkbare technieken

Always Fysio gebruikt functionele, analytische en marketingcookies en maakt (daarbij) gebruik van “Google Analytics”, “Google AdSense”, affiliateprogramma’s van derden, “Ezioc” en “Hotjar” die automatisch gegevens kunnen verzamelen wanneer u de website bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en worden verder gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Middels analytische cookies verzamelt Always Fysio gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen.

Marketingcookies worden gebruikt voor het personaliseren van de website, voor communicatie met u en het tonen van relevante content, aanbiedingen en advertenties op de website en via websites van derden. Always Fysio gebruikt alleen informatie voor het personaliseren van de website, de communicatie met u en het tonen van relevante content, aanbiedingen en advertenties als u daar toestemming voor hebt gegeven. Always Fysio kan deze informatie delen met vertrouwde derden, bijvoorbeeld adverteerders en reclamenetwerken, om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Deze derde partijen kunnen hun eigen cookies op uw apparaat plaatsen om Always Fysio te ondersteunen met gericht adverteren, afgestemd op uw persoonlijke interesses. De bedoelde derden zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen voor zover u uw toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies voor marketingdoeleinden.

In het cookiebeleid op de website is verder beschreven in hoeverre Always Fysio van cookies gebruik maakt.

Plaats van verwerking van persoonsgegevens

Het komt voor dat Always Fysio bepaalde persoonsgegevens doorgeeft aan en opslaat bij een partij buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) omdat een externe dienstverlener van Always Fysio daar gevestigd is, bijvoorbeeld ter zake hosting van de website en de mailvoorzieningen van Always Fysio. Always Fysio zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Indien Always Fysio de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde, onder meer zoals hiervoor bedoeld met betrekking tot de hosting, alsook ten aanzien van bepaalde tooling op de website, zoals Google Analytics, draagt Always Fysio er zorg voor dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Always Fysio zal in dat verband dan ook een verwerkersovereenkomst sluiten met de partijen aan wie Always Fysio de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt.

Uw rechten

U heeft het recht om Always Fysio te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van de door u verstrekte persoonsgegevens alsook om beperking van de betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren en opslaan van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Always Fysio bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Always Fysio legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens door Always Fysio, kunt u contact opnemen met Always Fysio. Always Fysio helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens door Always Fysio of indien u de betreffende persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Always Fysio
Fonteinkruid 17

8043NH Zwolle
E-mailadres: info@alwaysfysio.nl