Disclaimer Always Fysio

Always Fysio biedt u middels deze website (www.alwaysfysio.nl) kosteloos een vorm van online fysiotherapie, waarmee u informatie over fysieke klachten en het ontstaan daarvan kan vinden, welke symptomen daarbij horen en welke behandeling het best zou kunnen helpen. De website biedt u middels video’s tevens oefeningen voor klachtbehandeling en verdere informatie over aanvullende behandelingen.

Hoewel Always Fysio wordt geëxploiteerd door een professionele fysiotherapeut, is de informatie op deze website geen vervanging voor persoonlijke consultatie in een huisartsen- of fysiotherapiepraktijk. Door gebruik van de website te maken, aanvaardt u de beperkte mogelijkheden die verbonden zijn online dienstverlening en het mogelijkerwijs verkrijgen van minder passende hulp/passend advies in vergelijking met consultatie in een praktijk.

De informatie op deze website is niet bedoeld om officiële diagnoses te stellen en Always Fysio kan niet garanderen dat de informatie op de website voor u volledig, bevredigend, juist, nuttig of passend is. De informatie op deze website is ook niet bedoeld voor hulp bij dringende situaties waarbij gevaar voor u of voor anderen aanwezig is. U bent zelf verantwoordelijk voor de omstandigheid óf en op welke wijze u de informatie op de website gebruikt. Ook is het uw eigen verantwoordelijkheid om te beoordelen of u uitsluitend op de door Always Fysio beschikbaar gestelde informatie kunt afgaan, dan wel het verstandig is tevens uw eigen huisarts of fysiotherapeut te consulteren. Het gebruik maken van de informatie op de website is volledig voor uw eigen risico en het is uw verantwoordelijkheid om te beoordelen of de informatie op de website voor u passend is en geen risico vormt voor uw geestelijke of lichamelijke gezondheid.

Always Fysio streeft ernaar op deze website steeds betrouwbare en actuele informatie te vermelden. Always Fysio kan echter niet voortdurend instaan voor de juistheid en volledigheid van de op deze website geopenbaarde informatie.

Always Fysio behoudt zich het recht voor de informatie op deze website steeds aan te vullen en aan te passen. Always Fysio kan nimmer garanderen dat de informatie op deze website up-to-date is. Bovendien worden weergave-, type- en zetfouten op deze website voorbehouden.

Bepaalde informatie op deze website is afkomstig van derden, welke informatie Always Fysio niet op juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid kan controleren. Het betreft hier bijvoorbeeld advertentiecontent van derde partijen. Always Fysio kan er niet voor instaan dat de van derden afkomstige informatie op deze website, juist, volledig en niet misleidend is. U kunt aan dergelijke informatie, jegens Always Fysio, dan ook geen rechten ontlenen of aanspraken geldig maken.

Always Fysio kan niet garanderen dat deze website steeds foutloos en ononderbroken functioneert. Always Fysio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor disfunctioneren van deze website of een gedeelte daarvan, evenmin als voor de inhoud van de op deze website vermelde informatie. Always Fysio aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden waarnaar op deze website wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de op deze website vermelde informatie.

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op deze website, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de (video)beelden en teksten daarop, behoren toe aan Always Fysio dan wel licentiegevers van Always Fysio. Het is verboden het materiaal van Always Fysio dan wel zijn licentiegevers te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van deze website.

U bent verplicht de eventuele aanwijzingen van Always Fysio ten aanzien van het gebruik van de website en de daarop vermelde informatie, op te volgen.

Always Fysio behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze disclaimer te allen tijde en zonder nadere kennisgeving te wijzigen. U wordt dan ook, als u vaker op deze website terugkeert, aanbevolen de inhoud van dit document regelmatig te raadplegen.

Nederlands recht is van toepassing.