Algemene voorwaarden Always Fysio

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Always Fysio: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Fonteinkruid 17, 8043NH te Zwolle, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 63624702.
 2. Website: alwaysfysio.nl.
 3. Gebruiker: eenieder die de website bezoekt en gebruikt.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website door de gebruiker, alsook op eventuele consultatie van Always Fysio per e-mail. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt middels de website aan de gebruiker beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze tekst eenvoudig kan worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.
 2. De juridische overeenkomst tussen de gebruiker en Always Fysio bestaat uit het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de gebruiker niet wenst in te stemmen met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, dient hij het gebruik van de website onmiddellijk te staken. Door de website (verder) te gebruiken, is de gebruiker gebonden aan het bepaalde in deze algemene voorwaarden, en verklaart de gebruiker impliciet dat hij daarmee instemt.
 3. Indien Always Fysio niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Always Fysio het recht verliest om in toekomstige gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval wordt ten aanzien van het aangetaste beding een vervangende regeling getroffen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OVER ALWAYS FYSIO & GEBRUIKSBEPERKINGEN

 1. Always Fysio biedt de gebruiker middels de website kosteloos een vorm van online fysiotherapie, waarmee de gebruiker informatie over fysieke klachten en het ontstaan daarvan kan vinden, welke symptomen daarbij horen en welke behandeling het best zou kunnen helpen. De website biedt middels video’s oefeningen voor klachtbehandeling en verdere informatie over aanvullende behandelingen. Daarnaast kan de gebruiker per e-mail contact opnemen met Always Fysio, bijvoorbeeld voor een vraag over een lichamelijke klacht.
 2. Hoewel Always Fysio wordt geëxploiteerd door een professionele fysiotherapeut, is de informatie die Always Fysio al dan niet via de website aan de gebruiker verstrekt, geen vervanging voor persoonlijke consultatie in een huisartsen- of fysiotherapiepraktijk. De gebruiker aanvaardt door gebruikmaking van communicatie op afstand dan ook de beperkte mogelijkheden die daaraan zijn verbonden en het mogelijkerwijs verkrijgen van minder passende hulp/passend advies in vergelijking met consultatie in een praktijk.
 3. De gebruiker wordt ten zeerste aangeraden zorgvuldigheid te betrachten bij het gebruik van de website en de door Always Fysio aan de gebruiker verstrekte informatie. Door de beperkingen van communicatie op afstand is de informatie die Always Fysio aan de gebruiker beschikbaar stelt, niet bedoeld om officiële diagnoses te stellen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de omstandigheid óf en op welke wijze hij de adviezen, oefeningen, aanbevelingen, instructies etc. van Always Fysio aanwendt. Voorts is het de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om te beoordelen of de gebruiker bij gebruikmaking van de door Always Fysio verstrekte informatie, uitsluitend daarop kan afgaan, dan wel het verstandig is tevens zijn eigen huisarts of fysiotherapeut te consulteren. Het gebruik maken van de informatie van Always Fysio geschiedt dan ook op eigen risico van de gebruiker en het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te beoordelen of deze informatie voor hem passend is en geen risico vormt voor zijn geestelijke of lichamelijke gezondheid.
 4. Always Fysio kan nimmer garanderen dat de informatie die Always Fysio aan de gebruiker verstrekt, voor de gebruiker volledig, bevredigend, juist, nuttig of passend is.
 5. De door Always Fysio beschikbaar gestelde informatie is niet bedoeld voor hulp bij dringende situaties waarbij gevaar voor de gebruiker of voor anderen aanwezig is. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen: dringende medische hulp waarvoor gewoonlijk het alarmnummer wordt gebeld. In dergelijke gevallen dient de gebruiker geen gebruik te maken van de informatie op de website, maar anderszins adequate hulp in te schakelen.
 6. De website kan links bevatten naar de websites van derden of advertenties van derden weergeven, waarvan Always Fysio de inhoud niet kan goedkeuren of aanbevelen. Always Fysio heeft geen controle over de inhoud van deze websites en advertenties van derden en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 4. | MISBRUIK

Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt, niet-limitatief bedoeld, verstaan, het ten aanzien van de website of servers van Always Fysio opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van Always Fysio. Always Fysio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voor derden ontstaan doordat de gebruiker in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in deze algemene voorwaarden. De gebruiker vrijwaart Always Fysio van alle aanspraken van derden ter zake, terwijl de gebruiker jegens Always Fysio aansprakelijk is voor schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van het, middels de systemen van Always Fysio, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade door hem veroorzaakt als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de website beïnvloeden.

ARTIKEL 5. | NADERE BEPALINGEN OMTRENT AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Elke aansprakelijkheid van Always Fysio in verband met het gebruik van de website, alsook het gebruik van anders dan via de website door Always Fysio aan de gebruiker verstrekte informatie, is uitgesloten. Gebruik van de website en de bedoelde informatie is voor eigen rekening en risico van de gebruiker. In het bijzonder is Always Fysio niet aansprakelijk voor de gevallen als bedoeld in de volgende leden en het overige van deze algemene voorwaarden waarin de aansprakelijkheid van Always Fysio nadrukkelijk is uitgesloten.
 2. Always Fysio verbindt zich in het kader van de door hem al dan niet via de website verstrekte informatie, uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; Always Fysio kan er nimmer voor instaan dat de bedoelde informatie voor de gebruiker het gewenste resultaat oplevert.
 3. De website wordt aan de gebruiker in gebruik gegeven “as is”/”zoals beschikbaar” op het moment dat de gebruiker de website bezoekt. De website wordt zonder enige vorm van garantie aan de gebruiker in gebruik gegeven. De gebruiker kan geen beroep op doen op een tekortkoming van Always Fysio gebaseerd op de stelling dat de website niet de functionaliteiten bezit waarvan de gebruiker veronderstelde dat deze aanwezig waren.
 4. Indien de gebruiker per e-mail contact opneemt met Always Fysio, bijvoorbeeld voor een vraag over een lichamelijke klacht, is Always Fysio nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Always Fysio bij de behandeling van het bericht is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Voorts geldt dat Always Fysio zich inspant zo spoedig mogelijk te reageren op eventuele e-mailberichten van de gebruiker, doch verbindt zich ter zake nimmer tot een bepaalde responstijd. Always Fysio behoudt zich tevens het recht voor om e-mailberichten, al dan niet onder opgave van redenen, niet te behandelen.
 5. Always Fysio spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de website te optimaliseren. Echter kan Always Fysio niet garanderen dat de website onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen van de website steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Always Fysio ter zake is uitgesloten.
 6. Always Fysio is bevoegd de website tijdelijk of blijvend buiten gebruik te stellen indien dit wenselijk wordt geacht in verband met onderhoud, aanpassing of verbetering van de website of de servers van Always Fysio of derden, dan wel als gevolg van het beëindigen van de exploitatie van de website om welke reden dan ook. Alle aansprakelijkheid van Always Fysio in verband met de tijdelijke of blijvende ontoegankelijkheid van de website is uitgesloten.
 7. Always Fysio is niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de website of servers van Always Fysio dan wel derden schade aanrichten aan de hard- of software van de gebruiker.
 8. De aansprakelijkheidsbeperkingen ten gunste van Always Fysio gelden niet indien en voor zover de betreffende schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Always Fysio.

ARTIKEL 6. | INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle op de website geopenbaarde content, alsook de website als zodanig, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking van de website, alsook de video’s en andere beelden daarop, is het volledige intellectuele eigendom van Always Fysio, dan wel zijn licentiegevers. Het is de gebruiker verboden deze content te verveelvoudigen, na te maken, te reproduceren, te openbaren, te verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken, anders dan in verband met het gebruik van de website voor de doeleinden waarvoor deze aan de gebruiker in gebruik is gegeven.
 2. Alle kosten die Always Fysio dan wel zijn licentiegevers nodig achten om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen naar aanleiding van enig onrechtmatig gebruik van de content als bedoeld in het vorige lid, komen voor rekening van de gebruiker. Alle wettelijke rechten worden voorbehouden.
 3. Always Fysio verzoekt eenieder die weet of een vermoeden heeft dat enige persoon of organisatie inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 1 van dit artikel, Always Fysio daarvan onmiddellijk per e-mail in kennis te stellen.
 4. Ontheffing van de gebruiksbeperkingen van dit artikel is slechts mogelijk na voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Always Fysio. Aan zijn toestemming kan Always Fysio bijzondere voorwaarden verbinden. Een gegeven ontheffing geldt uitsluitend voor de uitdrukkelijk en schriftelijk bij die instemming door Always Fysio vermelde doeleinden.

ARTIKEL 7. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere rechtsverhouding tussen de gebruiker en Always Fysio is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Always Fysio is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Steeds van toepassing is de laatst door Always Fysio op de website geopenbaarde versie van deze algemene voorwaarden.
 3. In geval van een onverhoopt geschil tussen Always Fysio en de gebruiker, zullen zij zich optimaal inspannen om dat geschil in onderling overleg te beslechten. Wordt een geschil niet onderling beslecht en wordt een beroep op de rechter gedaan, dan wordt, voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Always Fysio aangewezen om van dat geschil kennis te nemen.