Begripsbepalingen

 

Always Fysio  de aanbieder van online fysiotherapie Always Fysio, de gebruiker van deze algemene voorwaarden

Klant              de natuurlijke- of rechtspersoon die met Always Fysio een online overeenkomst heeft gesloten

Dienst            de adviezen van Always Fysio die als dienst aan Klant wordt aangeboden

Overeenkomst een overeenkomst tussen Always Fysio en een Klant inzake het leveren van de Dienst en eventuele additionele en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn

Voorwaarden  deze algemene voorwaarden waarvan Always Fysio de gebruiker is

Website          de internetsite www.alwaysfysio.nl

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van Always Fysio zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt en accepteert dat deze deel uit maken van de gesloten Overeenkomst.
 • Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Always Fysio worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Always Fysio ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 • Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Always Fysio en Klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
 • Wanneer door Always Fysio gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Klant kan dus nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Always Fysio deze Voorwaarden soepel heeft toepast.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/Overeenkomsten

 • Alle door Always Fysio gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt.
 • Alle op de Website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
 • Het feitelijk beginnen met uitvoeren van de Overeenkomst aan de zijde van de Klant door het gebruik maken van de Dienst geldt als aanvaarding van de Voorwaarden.
 • Always Fysio is bevoegd om bij uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden.

 

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 • De Dienst bestaat uit online fysiotherapie behandelingen advies en wordt op 2 manieren aangeboden:
 1. Klant kan een vragenlijst online invullen die vervolgens door de fysiotherapeut van Always Fysio wordt beoordeeld. Aan de hand van de vragenlijst wordt een vermoedelijke diagnose gesteld. Met deze diagnose kan Klant op de website zijn klacht behandelen. Als de klacht van Klant nog niet op de website vermeld staat, zal Always Fysio de behandeling opsturen naar Klant. Always Fysio adviseert de Klant op basis van de door de Klant verstrekte informatie.
 • Always Fysio behoudt zich het recht voor uitvoering van de Dienst te weigeren indien blijkt dat dit naar haar mening niet verantwoord is.
 • Een Klant kan bij Always Fysio een Dienst bestellen indien hij/zij 18 jaar of ouder is. Indien een Klant jonger is dan 18 jaar is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een ouder/voogd noodzakelijk.
 • Omdat de Dienst via het internet wordt uitgevoerd, is Klant zelf verantwoordelijk voor het tijdig treffen van voorzieningen als het selecteren, verwerven, installeren en configureren van geschikte telecommunicatievoorzieningen, programmatuur (zoals voorgeschreven browsers), apparatuur en infrastructuur om daadwerkelijk van de Dienst gebruik te kunnen maken. Always Fysio is niet verantwoordelijk voor kosten die de hiervoor bedoelde voorzieningen met zich meebrengen, zoals aanschaf, gebruik en (data)verbruik.

 

Artikel 4. Prijzen en betaling

 • Tenzij anders zijn overeengekomen, zijn op de overeenkomst tussen Always Fysio en de Klant de gebruikelijke door Always Fysio te hanteren tarieven van toepassing.
 • De Klant is verplicht de facturen van Always Fysio binnen de daarop aangegeven termijn te voldoen via de aangegeven betaalmethodes.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is deze tevens vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Always Fysio zijn vordering ter incasso uitbesteedt, is Klant tevens de incassokosten verschuldigd, welke zullen worden berekend conform de Wet Incassokosten.
 • Indien Klant met enige betaling in gebreke is, is Always Fysio gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Artikel 5. Looptijd Overeenkomst

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals vermeld in de Overeenkomst.
 • Buiten hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald is de ene partij gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst met onmiddellijke ingang ontbinden indien (i) de andere partij surseance van betaling aanvraagt of hem surseance van betaling is verleend; (ii) het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd of dat hij in staat van faillissement is verklaard; (iii) in de schuldsanering voor natuurlijke personen terecht komt; (iv) de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen; (v) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij dan wel op de bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken infrastructuur en/of computerprogrammatuur beslag wordt gelegd, dan wel de andere partij niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.
 • Alle rechten die Klant ingevolge Overeenkomst heeft verkregen met betrekking tot het gebruik van de Dienst vervallen bij beëindiging van Overeenkomst.
 • Tenzij anders bepaald blijven verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, na beëindiging daarvan bestaan. De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en forumkeuze.

 

Artikel 6. Verplichtingen Always Fysio en Klant

 • Always Fysio kan niet garanderen dat de Klant baat zal hebben bij de uitvoering van de Dienst. Behandelingen van Always Fysio vormen geen vervanging van de reguliere (para)medische zorg. Bij verergering van de (pijn)klachten of bij vragen dient de Klant direct contact op te nemen met de huisarts, tandarts of specialist.
 • Always Fysio werkt met fysiotherapeuten die zijn geregistreerd in het BIG (Beroepen in Individuele Gezondheidszorg) register. Zij verplichten zich te houden aan de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).
 • De Klant verplicht zich alle aanwijzing en instructies van Always Fysio met betrekking tot de Dienst op te volgen en informatie volledig en naar waarheid te verstrekken.

 

Artikel 7. Communicatie

 • Klant en Always Fysio komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Always Fysio zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs
 • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Always Fysio, dan wel tussen Always Fysio en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Klant en Always Fysio, is Always Fysio niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Always Fysio.
 • Always Fysio correspondeert met een Klant door middel van e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres en is niet gehouden zich bij een normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen.

 

Artikel 8. Overmacht

 • Onverminderd haar overige toekomende rechten, heeft Always Fysio in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Klant zal dit schriftelijk worden medegedeeld. Always Fysio zal in dit geval niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Always Fysio geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Always Fysio niet in staat is de verplichtingen na te komen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zover Always Fysio ten tijde van het intreden van overmacht al gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Always Fysio gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • Always Fysio zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Always Fysio mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat Klant Always Fysio onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Always Fysio voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 • De resultaten van toepassing en gebruik van de door Always Fysio verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, welke buiten Always Fysio haar invloed vallen. Hoewel de Dienst door Always Fysio naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Always Fysio daarom geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.
 • Indien blijkt dat Always Fysio tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en de vergoeding die Klant betaalt voor het volgen van een behandeling gedurende maximaal 1 jaar.
 • Always Fysio is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de Klant. De Klant vrijwaart Always Fysio tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
 • Always Fysio is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de Dienst of programma’s waar Always Fysio gebruikt van maakt. Onder eventuele schade wordt onder andere – maar niet uitsluitend – verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.
 • Always Fysio is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de Website kan worden verkregen. Hieronder wordt – maar niet uitsluitend – schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur mede begrepen, indien dit voor Always Fysio niet kenbaar kan zijn geweest.
 • Always Fysio is niet aansprakelijk voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de Website van Always Fysio of tijdens de behandeling, alsmede door wijzigingen in die informatie.
 • Always Fysio verricht maximale inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de Website. Always Fysio is echter niet aansprakelijk voor onjuiste of gewijzigde informatie en enige vorm van directe, indirecte of incidentele schade die volgt uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze Website.
 • De aansprakelijkheid van Always Fysio is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van uitkering van zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval.
 • In geen geval zal Always Fysio aansprakelijk zijn voor enige vorm van indirecte schade, waaronder mede te begrijpen bedrijfsschade en gevolgschade, zelfs indien Always Fysio in kennis is gesteld van een mogelijk optreden van dergelijke indirecte schade.
 • De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Always Fysio ter uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 • Het is mogelijk dat Always Fysio op de Website internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Always Fysio is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 • Elke aansprakelijkheid van Always Fysio vervalt door het verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade.

 

Artikel 10. Persoonlijk gebruik

Alle content op de Website en de conform de Dienst verstrekte adviezen zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik. Deze content is zorgvuldig ontwikkeld en samengesteld. Always Fysio streeft naar zoveel mogelijk juiste en volledige content op deze Website. Aan de content kunnen echter geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 11. Persoonsgegevens

 • Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Always Fysio opgeslagen om de Dienst uit te kunnen voeren.
 • Klant heeft op elk moment het recht Always Fysio te vragen wat voor gegevens in de database aanwezig zijn en deze te veranderen. Always Fysio kan de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de Klant die via het internet zijn verzonden niet garanderen, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deze persoonlijke gegevens onderschept kunnen worden. Hiervoor kan Always Fysio op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.
 • Als Klant zich op de Website van Always Fysio inschrijft, verplicht Klant zich tot het geven van de juiste informatie.
 • Indien Klant toestemming geeft voor verwerking van zijn gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die Always Fysio voor Klant nuttig acht, zullen zijn gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van Always Fysio en zullen die daarvoor worden gebruikt. Alleen Always Fysio kan Klant e-mail versturen in het kader van promotionele activiteiten, voor zover Klant daarmee instemt. Klant kan te allen tijde zijn toestemming respectievelijk aanmelding voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief ongedaan maken. Afmelden is online mogelijk via de e-mail.

 

Artikel 12. Geheimhouding en klachten

 • Always Fysio zal de gegevens van de Klant te allen tijde vertrouwelijk behandelen.
 • Always Fysio heeft op grond van de WGBO een geheimhoudingsplicht. Het is Always Fysio niet toegestaan om zonder toestemming van de Klant persoonsgegevens en gegevens die betrekking hebben op de behandeling uit te wisselen met derden.
 • Always Fysio kan van overheidswege verplicht worden om, wanneer een zwaarwegend belang de doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigt, zonder toestemming van de Klant gegevens uit te wisselen met derden.
 • Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen per e-mail gemeld te worden aan Always Fysio met duidelijke uiteenzetting van de klacht. Always Fysio probeert dan redelijkerwijs samen met Klant tot een oplossing te komen.
 • Bij Always Fysio ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Always Fysio binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten

 

Artikel 13. Nederlands Recht en bevoegde rechter

 • Op elke door Always Fysio gesloten Overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen Always Fysio en Klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, worden beslecht door middel van arbitrage bij de stichting DigiTrage, gevestigd te Utrecht.
 • Voormelde bepalingen zijn tevens van toepassing indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 14. Vindplaats en wijziging Voorwaarden

 • Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63624702 en zullen door Always Fysio verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze Voorwaarden te downloaden op de Website.
 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
 • De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Artikel 15. Identiteit van Always Fysio

De eenmanszaak Always Fysio, gevestigd aan de Dille 14, Nijverdal en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63624702.